KONKURS FOTOGRAFICZNY „TO WYDARZYŁO SIĘ NAPRAWDĘ” 

UWAGA : przedłużamy czas trwania konkursu do 31 października !!!

Fundacja Dorastaj z Nami razem z Defence24 Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „To wydarzyło się naprawdę”. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wszyscy pełniący służbę żołnierze, policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze służb publicznych i pracownicy cywilni tych służb oraz osoby, które zakończyły swoją „przygodę” ze służbami.

CEL KONKURSU

-popularyzowanie bohaterskich (żołnierskich, strażackich, policyjnych, innych funkcjonariuszy) postaw prezentowanych podczas udziału w misjach poza granicami państwa, a także w czasie wykonywania zadań i obowiązków służbowych w kraju;

-zainteresowanie uczestników konkursu tematyką związaną z pamięcią o współczesnych bohaterach;

-prezentowanie patriotycznych i obywatelskich postaw żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie dla państwa i społeczeństwa;

-prezentowanie niezapomnianych wspomnień z okresu służby, opowieści o ludziach, którzy sami nie czują się bohaterami;

-uaktywnienie uczestników konkursu w działaniach artystycznych, wyłonienie najlepszych prac fotograficznych, dla których inspiracją są wydarzenia z czasu realizacji szczególnych zadań przez wojsko, policję, straż pożarną i inne formacje w służbie w kraju i poza granicami naszego państwa.

GDZIE NADESŁAĆ ZDJĘCIA: 

biuro@dorastajznami.org

lub

konkurs@defence24.pl

CO DALEJ: 

Wszystkie nadesłane zdjęcia, zostaną ocenione przez Radę Artystyczną i  wykorzystane do wykonania kalendarzy. Mogą posłużyć także do stworzenia albumu fotograficznego, innych publikacji, wystaw a także zostać użyte do kampanii społecznych w mediach.

WYNIKI KONKURSU:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów konkursu. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „TO WYDARZYŁO SIĘ NAPRAWDĘ”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i przeprowadzenia konkursu          fotograficznego „To wydarzyło się naprawdę” (dalej jako „Konkurs”).
 • 2. Organizatorami Konkursu są: DEFENCE24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000427851, NIP 1132857583, REGON 146224999, (dalej jako „Defence24”) oraz Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie (00-839), przy ul. Ogrodowej 7, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361265,
  NIP 5252487228, REGON 142499736, (dalej jako „Fundacja”), zwane dalej łącznie „Organizatorami”.
 • 3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  1. a) fotografia artystyczna,
  2. b) fotografia reporterska.
 1. 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnik”).
 2. 5. Każdy Uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach.
 3. 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Radę Artystyczną Konkursu. Członków Rady Artystycznej powołują Organizatorzy.
 • 2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 1. 1. Celem Konkursu jest:
  1. a) popularyzowanie postaw bohaterskich prezentowanych podczas udziału żołnierzy, strażaków, policjantów i innych funkcjonariuszy służb publicznych w misjach poza granicami państwa, a także w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju;
  2. b) wyłonienie najlepszych prac fotograficznych, dla których inspiracją są wydarzenia z czasu realizacji zadań przez wojsko, policję, straż pożarną i inne formacje w służbie zagranicznej.
 2. 2. Do udziału w Konkursie można zgłaszać wyłącznie prace, których tematyka inspirowana jest postawami patriotycznymi i obywatelskimi.
 3. 3. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace:
  1. a) biorące udział i nagrodzone już w innych konkursach;
  2. b) członków Rady Artystycznej;
  3. c) nie spełniające wymogów tematyki i opisanych poniżej warunków technicznych.
 4. 4. Środki pieniężne uzyskane dzięki organizacji Konkursu zostaną przeznaczone na finansowanie działań statutowych Fundacji.
 • 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu do 3 fotografii.
 2. 2. Fotografie w wersji elektronicznej (rozdzielczość 1920×1080) w formacie JPG, JPEG, TIFF, RAW, o rozmiarze pliku 20 mb należy przesłać na adres e-mail Fundacji: biuro@dorastajznami.org oraz na adres e-mail Defence24: konkurs@defence24.pl, w terminie do dnia 30 września 2019 roku do godziny 23.59.
 3. 3. Do fotografii należy dołączyć, wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartę zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu), podpisane i zeskanowane Oświadczenie Autora (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz uzupełnioną o dane osobowe, podpisaną i zeskanowaną Umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 4. 4. Oryginały Karty zgłoszenia do Konkursu, Oświadczenia Autora oraz Umowy,
  o których mowa w ust. 3 powyżej należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Defence24 tj. ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „TO WYDARZYŁO SIĘ NAPRAWDĘ”, przy czym Umowę należy przesłać w trzech (3) egzemplarzach. Każdy egzemplarz Umowy należy uzupełnić o dane osobowe i podpisać. Wskazane dokumenty należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku,
  przy czym decydująca o zachowaniu terminu jest data wpływu do Defence24.
 5. 5. Jeden egzemplarz Umowy podpisany przez Defence24 i Fundację zostanie odesłany przez Organizatorów na adres Uczestnika, który został wskazany jako adres do korespondencji na Karcie zgłoszenia do Konkursu.
 6. 6. Wybrane spośród nadesłanych fotografii zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych.
 7. 7. W przypadku uzyskania odpowiedniej ilości fotografii możliwe będzie zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
 8. 8. Fotografie mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w kampanii społecznej w mediach. Organizatorzy zastrzegają, iż fotografie mogą zostać wykorzystanie także do innych publikacji, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów oraz na profilach Organizatorów w mediach społecznościowych.
 • 4. KRYTERIA OCENY, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 1. 1. Rada Artystyczna oceni walory estetyczne i artystyczne oraz zgodność przesłanych fotografii z tematem Konkursu.
 2. 2. Rada Artystyczna przyzna:
  1. a) Grand Prix Konkursu,
  2. b) nagrody I, II i III stopnia w każdej kategorii,
  3. c) nagrody specjalne.
 3. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 września 2019 r.
 4. 4. Rada Artystyczna dokona kwalifikacji fotografii do kalendarza, albumu, kampanii społecznej i ewentualnej wystawy.
 5. 5. Rada Artystyczna ma prawo do innego podziału nagród.
 6. 6. Werdykt Rady Artystycznej jest ostateczny.
 • 5. PRAWA AUTORSKIE
 1. 1. Przystępując do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie każdy Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie są jego autorstwa i przysługują mu do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na opublikowanie fotografii, w tym na publikację ich wizerunku.
 2. 2. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do nadesłanych fotografii.
 3. 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej następuję poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu podpisanej i uzupełnionej o dane osobowe Umowy na adresy e-mail Organizatorów wskazane w § 3. ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz przesłanie oryginału Umowy zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publicznej prezentacji nadesłanych fotografii w celu promocji udziału żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych w realizacji zadań podczas misji poza granicami państwa.
 2. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo promocji zgłoszonych fotografii, w mediach elektronicznych oraz kopiowania ich w wybranych fragmentach lub w całości na czas nieokreślony.
 3. 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 4. 4. Informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 602 767 879 w Fundacji oraz 695 854 204 w Defence24.pl.


DOKUMENTY DO POBRANIA: