Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
  CHCĘ POMÓC

JEŚLI PIERWSZY RAZ
UBIEGASZ SIĘ O POMOC…

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

 • przynależność do grupy potencjalnych beneficjentów (szczegółowe informacje 
w STATUCIE)
 • wiek beneficjenta: do ukończenia 18 roku życia lub, jeśli podopieczny kontynuuje naukę, do ukończenia 25 roku życia
 • kryterium dochodowe (dotyczy Współfinansowania edukacji), którego aktualną wysokość określa Regulamin przyznawania pomocy
 • pomoc psychologiczna i współpraca z doradcą edukacyjnym nie są ograniczone kryterium dochodowym.

Do wniosków dołącz:

 • Jeśli jesteś pełnoletni – kopię dowodu tożsamości
 • Jeśli nie masz ukończonych 18 lat – kopię dowodu 
tożsamości wnioskodawcy – Twojego opiekuna prawnego
 • Dokument potwierdzający Twoje pokrewieństwo lub obowiązek alimentacyjny z osobą, która zginęła lub została poszkodowana na służbie (np. kopia aktu urodzenia)
 • Dokument potwierdzający śmierć lub utratę zdrowia 
w wyniku pełnienia obowiązków służbowych (kopia aktu zgonu, kopia wyroku sądowego, dokumentacja medyczna)
 • Kopia dokumentów potwierdzających wysokość 
dochodów osiąganych przez członków Twojego gospodarstwa domowego
 • Jeśli jesteś pełnoletni – zaświadczenie o kontynuacji nauki
 • Jeśli wnioskujesz o przyznanie pomocy psychologicznej – zaświadczenie o potrzebie udzielania

JEŚLI JESTEŚ JUŻ NASZYM PODOPIECZNYM I UBIEGASZ SIĘ O PRZEDŁUŻENIE POMOCY…


I DOŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • Jeśli jesteś pełnoletni – dokument potwierdzający, 
że nadal się uczysz
 • Jeśli jesteś niepełnoletni – kopię aktualnego 
świadectwa szkolnego
 • Kopia dokumentów potwierdzających wysokość 
dochodów osiąganych przez członków Twojego 
gospodarstwa domowego.

 

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ
Z DODATKOWYCH KONSULTACJI
Z DORADCĄ EDUKACYJNYM

 

 

JEŚLI RAZEM Z DORADCĄ EDUKACYJNYM,
UZGODNISZ, ŻE POTRZEBUJESZ
WIĘKSZEJ POMOCY NA EDUKACJĘ

 

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • Zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania Pomocy
 • Wysokość przyznawanego stypendium jest zależna 
od wieku podopiecznego i daty złożenia wniosku. Limity przyznawanej pomocy możesz poznać tu. W razie złożenia wniosku w trakcie roku szkolnego kwota limitu pomocy będzie liczona na okres pełnych miesięcy po miesiącu, 
w którym wydana została decyzji o przyznaniu pomocy.
 • Pomoc Fundacji realizowana jest wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków i faktur na ustalone formy pomocy
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa określająca wysokość, czas oraz zakres przyznanej pomocy.
Masz pytania
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Skontaktuj się z nami
Marta Rowicka
Koordynator 
ds. podopiecznych 
i doradców edukacyjnych

m.rowicka@dorastajznami.org
501936216

Marta Rowicka

Nie jesteś sam ze swoim problemem.
Chcemy i możemy Ci pomóc.